Pcelarska udruga "KOSTANJ"

Statut
Home
Zlatna pcela Topuskog 2010.g
Kestenijada 2009
Pelud - cvjetni prah
Sakupljanje peluda
"Predavanje o peludu" mr.sc Jasminka Papic
Sakupljanje maticne mljeci i uzgoj matica Ivan Koler
Pcelarski sajam Gudovec 2010.g
Godisnja skupstina peclarske udruge "Kostanj" 2010.g
Dani meda Pazin 2010.g.
Obavijesti
Odluke
Clanovi Udruge
Zajednica udruga SMZ
Tradicija
Osnivacka skupstina
Statut

Na temelj članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 88/01. i 11/02.), Osnivačka skupština Pčelarske udruge «Kostanj» Hrvatska Kostajnica, na svojoj sjednici održanoj 26. listopada 2006. godine, donijela je

                                     S T A T U T

 

                                                     I. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

 

Članak 2.

Naziv udruge je Pčelarska udruga «Kostanj» Hrvatska Kostajnica ( u daljnjem tekstu: Udruga)

Skraćeni naziv udruge je «Kostanj» Hrv. Kostajnica

 

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Hrvatskoj Kostajnici, Vl. Nazora 5.

Odluku o promjeni sjedišta Udruge donosi Skupština.

 

Članak 4.

Udruga ima znak. Znak je stilizirano ime Udruge, te logo koji predstavlja pčelu na cvatu kestena.

        

                                                                     Članak 5.

Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s logom i upisanim tekstom uz rubi koji glasi: Pčelarska udruga «Kostanj» Hrvatska Kostajnica.

 

Članak 6.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

 

                                                                      Članak 7.

Predsjednik Udruge zastupa i predstavlja Udrugu te potpisuje sve dokumente Udruge. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, predsjednika zamjenjuju dva dopredsjednika.

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 8.

Cilj Udruge je razvoj i unapređenje pčelarstva na području djelovanja Udruge, unapređenje pčelarske proizvodnje, prijenos znanja i tehnologije pčelarenja, organizirana nabava repromaterijala i plasman pčelinjih i drugih pčelarskih proizvoda na tržište, zaštita ukupnih interesa pčelara i očuvanje prirodnih sadržaja područja na kojem Udruga djeluje.

 

Članak 9.

U svrhu ostvarenja cilja propisanog čl. 8. ovog Statua, Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

         - organizira radionice i predavanja u cilju širenja znanja i iskustava o značaju i interesu razvoja i unapređenja pčelarstva;

-         educiranje svih zainteresiranih prenošenjem iskustava i saznanja u cilj poboljšanja

 tehnologije pčelarenja,

-         objedinjavati potrebe članova za repromaterijalom, nabavljati ga i organizirati plasman

 pčelinjih i drugih pčelarskih proizvoda na tržište,

-         surađivati sa zainteresiranim i nadležnim organima uprave, medijima, znanstvenim i

 stručnim organizacijama u zemlji i inozemstvu te trgovačkim društvima.

-2-

-         organizirati promotivne akcije, video prezentacije i sajamske nastupe radi ostvarenja

 ciljeva Udruge,

-         sudjelovati na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima, sajmovima i sl. koji

 su u vezi s ciljevima i djelatnosti Udruge,

-         udruživati se i surađivati sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,

-         pružati usluge zainteresiranim partnerima u okviru djelatnosti dopuštenih zakonom i

 Statutom,

-         pokretati druge odgovarajuće aktivnosti u skladu s osnovnim ciljevima Udruge.

 

III. JAVNOST RADA UDRUGE

 

Članak 10.

Rad udruge je javan. Udruga ostvaruje javnost rada održavanjem tribina, radionica, preko oglasnih ploča, interneta i ostalih sredstava javnog informiranja.

Rad sjednica tijela Udruge je javan. Javnost se iznimno može isključiti ako se na sjednici raspravlja o pitanjima važnim za opstojnost Udruge.

 

IV. ČLANSTVO

 

Članak 11.

Članom Udruge mogu biti samo poslovno sposobne fizičke osobe i pravne osobe, domaće i strane.

Članovi Udruge mogu biti redovni, počasni i pridruženi.

Udruga vodi popis članova.

 

Članak 12.

Redovnim članom Udruge postaje se dobrovoljnim pristupanjem, odnosno potpisivanjem pristupnice na Osnivačkoj skupštini ili na prijedlog jednog člana Udruge.

Prava redovnog člana su da bude obaviješten o radu Udruge, da bira i bude biran u tijela Udruge.

Obveze redovnog člana su da aktivno i odgovorno sudjeluje u organizaciji i provođenju aktivnosti Udruge, da plaća članarinu, da svojim radom u Udruzi doprinese ugledu Udruge i da poštuje odredbe zakona i Statuta.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

-         istupom po vlastitoj volji,

-         isključenjem, ukoliko član ne izvršava svoje obveze, djeluje u suprotnosti sa Zakonom,

 krši odredbe Statuta ili šteti ugledu Udruge.

 

Članak 14.

Članu Udruge koji u svom radu ne postupa u skladu s ovim Statutom, odnosno koji narušava ugled Udruge, Upravni odbor može izreći opomenu ili ga isključiti iz članstva, ovisno o težini učinjene povrede.

Protiv odluke Upravnog odbora član može podnijeti žalbu Skupštini Udruge, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o opomeni ili isključenju. Skupština je dužna donijeti odluku o žalbi u roku od 45 dana od primitka žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

 

Članak 15.

Počasnim članom Udruge može postati osoba koja je značajno pridonijela radu i uspjehu Udruge

ili osoba koja je doprinijela razvoju pčelarstva na ovom području. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član Udruge a odluku o tome donosi Skupština.

Pravo počasnog člana su da bude obaviješten o radu Udruge, da aktivno i odgovorno sudjeluje u provođenju aktivnosti Udruge, da prisustvuje radu skupštine, bez prava glasa.

Obveze počasnog člana su promicanje vrijednosti i ugleda Udruge, da poštuje odredbe zakona i Statuta.

-3-

 

Članak 16.

Pridruženim članom Udruge može postati osoba koja sudjeluje u radu Udruge i pridonosi uspjehu Udruge. Prijedlog za pridruženo članstvo može dati svaki član Udruge a odluku o tome donosi Upravni odbor.

Prava pridruženog člana su:

-         da bude obaviješten o radu Udruge,

-         da prisustvuje radu Skupštine, bez prava glasa,

Obveze pridruženog člana su:

-         da po potrebi sudjeluje u provođenju aktivnosti Udruge,

-         da poštuje odredbe zakona i Statuta.

 

V. UDRUŽIVANJE I USTROJSTVO UDRUGE

 

Članak 17.

Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga.

Udruga se može učlanjivati u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju, odnosno učlanjivanju Udruge donosi Skupština.

 

Članak 18.

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu ili ugovore o dijelu, ovisno o vrsti, obimu i trajanju posla.

 

VI. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

 

Članak 19.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i preko izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Tijela udruge jesu:

-        Skupština,

-        Predsjednik Udruge

-        Upravni odbor

-        Nadzorni odbor

 

1. Skupština

 

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo Udruge. Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.

Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovne, izborne i izvanredne.

Redovne sjednice Skupštine održavaju se jednom godišnje a izborne svake dvije godine.

Redovne i izborne sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge, najmanje osam dana prije dana održavanja.

Odluku o sazivanju izvanredne sjednice može donijeti 3/4 članova Upravnog odbora ili 30% članova Udruge.

Ako predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva,  sjednicu će sazvati predlagatelj na osnovu odluke o sazivanju (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge.

U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

 

-4-

 

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

 

Članak 22.

Na sjednicama Skupština:

-         donosi Statut, te izmjene i dopune Statuta,

-         utvrđuje program rada i financijski plan za narednu godinu,

-         usvaja izvješća o radu i financijsko izvješće za prethodnu godinu,

-         bira i razrješava predsjednika Udruge, članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora te

 ocjenjuje njihov rad,

-     odlučuje o žalbama na odluke Upravnog odbora,

-         odlučuje o prestanku rada Udruge,

-         utvrđuje pravila poslovanja Udruge,

-         obavlja i ostale poslove predviđene ovim Statutom.

 

2. Predsjednik Udruge

 

Članak 23.

Predsjednik Udruge bira se na dvije godine, s tim da može biti ponovno biran.

 

Članak 24.

Predsjednik Udruge rukovodi radom Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Udruge, te odlukama Skupštine i Upravnog odbora.

Predsjednik Udruge odgovara za zakonitost rada Udruge.

 

Člana 25.

Predsjednik Udruge:

-         priprema nacrt godišnjeg programa rada i  financijskog plana te izvještaja o radu i

 financijskom poslovanju Udruge,

         -    upravlja imovinom Udruge,

-         nadgleda realizaciju plana i programa Udruge,

-         saziva sjednicu Upravnog odbora i predlaže dnevni red,

-         saziva redovnu skupštinu i priprema prijedlog dnevnog reda,

-         brine se da se provodi politika Udruge,

-         brine se da je osiguran protok informacija unutar Udruge,

-         predstavlja Udrugu u javnosti,

-         donosi odluke u skladu s ovim Statutom.

 

Članak 26.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Predsjednik Udruge može osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

Članak 27.

 U slučaju da predsjednik ne izvršava svoje obveze , djeluje protivno zakonu i Statutu ili šteti ugledu Udruge, Skupština donosi odluku o opozivu. Odluka o opozivu donosi se na prijedlog najmanje 30% članova Udruge ili 3/4  ukupnog broja glasova članova Upravnog odbora.

 

 

-5-

 

3. Upravni odbor

 

Članak 28.

Upravni odbor sastoji se od 5 (pet)  članova, uključujući i predsjednika Udruge koji je i predsjednik Upravnog odbora a između svojih članova bira dva dopredsjednika, tajnika i blagajnika.

Članove Upravnog odbora predlažu članovi Udruge a bira ih  Skupština.

Članovi se biraju na dvije godine, s tim da mogu biti ponovno izabrani.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Udruge koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi a najmanje 6 puta godišnje. 

 

Članak 29.

Upravni odbor:

-         upravlja Udrugom u skladu s zakonom, Statutom i općim aktima Udruge,

-         izvršava odluke Skupštine,

-         predlaže Skupštini Statutu i izmjene i dopune Statuta,

-         donosi opće akte Udruge,

-         odlučuje o načinu realizacije programa rada Udruge,

-         brine o imovini Udruge i prikupljanju novčanih sredstava te o načinu ulaganja dobiti u unapređenje djelatnosti Udruge,

-         odlučuje o ugovorima o radu,

-         obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

 

Članak 30.

Član Upravnog odbora koji ne izvršava Statutom utvrđene obaveze, odnosno koji ih ne obavlja na nezadovoljavajući način ili svojim radom šteti ugledu Udruge, može biti opozvan.

Odluku o opozivu člana Upravnog odbora donosi Skupština na prijedlog najmanje 30 % članova Udruge ili 3/4  članova Upravnog odbora.

Cijeli Upravni odbor može biti opozvan samo na Skupštini Udruge, a u tom slučaju novoizabranom Upravnom odboru mandat traje jednu godinu od dana izbora.

 

4. Nadzorni odbor

Članak 31.

Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana koji između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora.

Članovi se biraju između redovnih članova Udruge na dvije godine s tim da mogu biti ponovno birani.

Sjednice saziva i njima rukovodi predsjednik Nadzornog odbora.

 

Članak 32.

Član Nadzornog odbora koji ne izvršava Statutom utvrđene obveze ili svojim radom šteti ugledu Udruge, može biti opozvan.

Odluku o opozivu člana Nadzornog odbora donosi Skupština na prijedlog najmanje 30% članova ili 3/4 članova Upravnog odbora.

Nadzorni odbor:

-         nadzire rad i financijsko poslovanje Udruge,

-         daje preporuke i savjete za unapređivanje rada Udruge, promovira interese udruge u javnosti.

 

 

 

 

 

-6-

 

VII. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

Članak 33.

 

Imovinu Udruge čine novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine i druga imovinska prava.

 

Članak 34.

 

Udruga stječe imovinu od članarine, od dobrovoljnih priloga i darova, od dotacija iz proračuna,  i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 35.

 

Udruga odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Dobit koju Udruga ostvari obavljanjem dopuštene djelatnosti ili od svoje imovine, Udruga će koristiti za obavljanje i unapređenje svojih djelatnosti kojima se ostvaruju njeni ciljevi.

 

 

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 36.

 

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti osnivačima udruge.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 37.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

 

Članak 38.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge a tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

Članak 39.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u registar udruga pri  tijelu državne uprave nadležnom za registraciju.

 

 

U Hrvatskoj Kostajnici, 26. listopada 2006. godine

 

 

 

                                                                       Predsjednik Udruge

        

                                                                            Ivo Kovačević         

Enter content here

Enter supporting content here

100_1606.jpg